Onderdeel van AlfaNet

Algemene voorwaarden

We vragen u deze algemene voorwaarden door te nemen alvorens een bestelling te plaatsen. Door het bestellen van diensten en/of producten van AlfaNet bv verklaart u dat u deze algemene voorwaarden gelezen en begrepen heeft. U gaat akkoord om u te houden aan alle bepalingen beschreven in deze algemene voorwaarden. Aarzel niet om ons te contacteren mocht u enige vragen hebben rond deze algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN, PRIVACY POLICY & DISCLAIMER
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle klanten die gebruik maken van diensten van AlfaNet bv waaronder, producten en diensten aangeboden op de verwante websites eigendom van AlfaNet bv, www.alfanet.be; www.alfahosting.be; www.alfadesign.be

Privacy Policy: : AlfaNet bv respecteert uw privacy. U kan onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. We verzamelen statistieken van bezoekers zoals het internetadres van de domeinen van de bezoekers die onze website bekijken met het doel om de inhoud van onze websites te verbeteren.

Wanneer u een bestelling plaatst voor één van onze diensten en/of producten zal de verzamelde persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk behandeld worden. Deze informatie word enkel gebruikt voor het behandelen van uw bestelling en om u een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen. Nooit, uitgezonderd in wettelijke procedures, zullen we uw gegevens doorgeven aan derden. Op aanvraag zullen wij onze klanten alle informatie die we over hen bewaren toesturen, deze kan u ook steeds raadplegen in onze klanten portaal. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze databank. Deze databank is beveiligd en kan niet aangesproken worden door derden. Enkel werknemers van AlfaNet bv kunnen deze data bekijken, bewerken en opslaan.

De nieuwe verwerking van uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd door de nieuwe Europese privacyregeling (GDPR) die van kracht is sinds 25 mei 2018. Als klant van AlfaNet bv behouden wij de persoonlijke gegevens wanneer alle diensten en producten onder garantie actief/lopende zijn. Uw persoonlijke gegevens worden bijgehouden tot minstens 7 jaar (boekhoudkundige regel) na het verlopen van de laatste dienstverlening. Uw gegevens worden na deze periode volledig verwijderd uit onze databank.

Verder worden gegevens aan derden doorgegeven dat betrekking heeft tot het registreren van onder andere domeinnamen, certificaten, licenties, dergelijke gelijkaardige registraties/producten. Derde partijen worden geacht om de GDPR wetgeving te volgen en AlfaNet bv kan nooit verantwoordelijk gesteld worden wanneer deze bedrijven niet zouden voldoen aan de GDPR wetgeving.

Overeenkomsten worden afgesloten tussen AlfaNet bv, Hulsterweg 28A, B-3980 Tessenderlo (vanaf hier aangeduid als "AlfaNet bv", "AlfaNet") en alle klanten die een diensten en/of producten bestellen van AlfaNet bv via één van zijn websites, e-mail, post of telefoon (vanaf hier aangeduid als "de klant"). Deze overeenkomst gaat in vanaf het moment van het plaatsen en/of verzenden van een bestelling:

Communicatie en verantwoordelijkheid
Alle communicatie met de klant betreffende de administratie zoals opvolging van bestellingen, verlenging van diensten, facturatie, … verloopt steeds via het e-mailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld bij het bestellen. Het is daarom ERG BELANGRIJK alsook de verantwoordelijkheid van de klant dat wijzigingen van dit e-mailadres onmiddellijk gemeld moeten worden aan info@alfanet.be met een gekend e-mail adres waar AlfaNet bv over beschikt in haar klantenbestand. Uw e-mail adres kan met voorkeur gewijzigd worden in het klanten paneel 'Mijn AlfaHosting' (https://mijn.alfahosting.be). De klant heeft na de eerste bestelling inloggegevens ontvangen en toegang verkregen op 'Mijn AlfaHosting'. Wanneer het wijzigen van uw e-mail adres niet uitgevoerd kan worden volgens bovenstaande procedure heeft de klant de mogelijkheid om dit telefonisch door te geven op voorwaarde dat de oproep gebeurd van een herkend telefoonnummer waarover AlfaNet bv beschikt in haar klantenbestand. De klant beschikt eveneens over de mogelijkheid om zulke wijzigen door te geven met een aangetekend schrijven. Aangetekende zendingen worden enkel aanvaard wanneer de volgende gegevens duidelijk vermeld worden: Naam en voornaam, indien van toepassing bedrijf met ondernemingsnummer, adres, telefoonnummer, klantnummer, eventueel vermelding van een domeinnaam en uiteraard ondertekend door een gemachtigde.

De klant begrijpt dat bij nalatigheid dit ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam en/of data.

De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn gegevens en verklaart in eer en geweten de juistheid ervan. Indien de klant zijn gegevens wil wijzigen kan dit aangevraagd worden in zijn controlepaneel 'MijnAlfaHosting'.

Klanten buiten België, binnen de EU dienen hun gegevens optimaal up-to-date te houden. Sinds 1 januari 2010 is de wetgeving betreft de intracommunautaire handelingen gewijzigd en gelijkgetrokken over alle Europese landen. De Belgische staat zal streng optreden en desbetreffende bedrijven sanctioneren indien dit van toepassing is. Elk Belgisch bedrijf, waaronder AlfaNet bv, dient elke maand een intracommunautaire opgave te doen. In deze lijst bent u opgenomen. Wanneer de Belgische staat vaststelt dat de gegevens van uw BTW nummer niet actief is tijdens de facturatie periode en/of de gegevens niet overeenstemmen, worden desbetreffende handelaars schriftelijk aanschreven om het nodige te doen. Elke bedrijf kan worden gesanctioneerd met een geldboete. In dat geval zal AlfaNet bv zich richten op de eindverantwoordelijke, aldus de klant, deze geldboete terug vorderen wanneer dit zich voordoet. AlfaNet bv heeft hiermee meer administratiewerk en deze zijn niet in de onze diensten inbegrepen wanneer de klant in gebreke is voor verstrekken van correcte gegevens. Daarom zal AlfaNet bv een administratiekost aanrekenen van 25 tot 125 euro. Wanneer AlfaNet gesanctioneerd wordt door de Belgische overheid zullen deze kosten eveneens doorgerekend worden aan de klant.

Nieuwsbrieven
Bij aanmelding als nieuwe klant krijgt u de mogelijkheid om nieuwsbrieven te ontvangen van AlfaNet bv, de nieuwsbrieven bevatten: promoties, nieuws over de sector, tip, veel gestelde vragen, … indien u geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen vinkt u deze optie niet aan (standaard ontvangt u geen nieuwsbrieven). De klant kan via ‘Mijn AlfaHosting’ zich opnieuw aanmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven.

Verplichte mailing
Bij wet verplicht zal AlfaNet bv mailings sturen naar elke klant betreft wijzigen van prijzen, dienstverlenging, aangepaste voorwaarden,… aldus de noodzakelijke meldingen die de klant dient te weten van AlfaNet bv.

Aansprakelijkheid
De diensten van AlfaNet bv worden geleverd op beschikbaarheid. Het gebruik van de klant van een dienst bij AlfaNet is geheel voor zijn/haar risico. AlfaNet of één zijn zaakvoerders, personeelsleden, medewerkers, wederverkopers, partners kunnen nooit aansprakelijk gesteld of verantwoordelijk gehouden worden voor eender welke schade welke klanten zouden geleden hebben door gebruik of misbruik van informatie, inhoud of diensten geleverd door AlfaNet bv, inclusief directe of indirecte schade alsook verlies van gegevens als gevolg van het niet beschikbaar zijn, het schorsen of stopzetten van diensten, ongeacht de redenen hiervoor.

Financiële en Juridische Informatie
De facturen zijn betaalbaar te Tessenderlo, contant en zonder korting. Alle klachten omtrent de diensten of de inhoud van de rekeningen, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren via een aangetekend schrijven. Ze schorsen de betalingsverplichting niet op.

AlfaNet bv behoudt zich het recht voor tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of laattijdige betaling van aangerekende sommen.

Bij iedere vertraging in de betaling, na 30 kalenderdagen, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 50 euro. In deze vergoeding zijn protest en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van de klant.

In geval van betwisting is het Vredegerecht van Beringen, Rechtbank van Koophandel of Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt bevoegd, welke ook de woonplaats mogen zijn van de klant.

De huidige verkoopvoorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klanten aanvaard.

Een betaling van een klant die niet gekoppeld kan worden aan een openstaande bestelling, verlenging of factuur zal gefactureerd worden als een prepaid betaling. Dit prepaid bedrag zal automatisch afgehouden worden bij de eerstvolgende bestelling of verlenging. AlfaNet bv behoudt zich het recht elke inkomende betaling te gebruiken voor het oudste openstaande verschuldigde bedrag, onafhankelijk van de vermelding bij de betaling.

Deze voorwaarden zijn uiteengezet door verschillende divisies van AlfaNet bv. Afhankelijk welke divisie u kiest heeft zijn eigen voorwaarden. Deze voorwaarden vind u online en/of in de contractuele versie afhankelijk van de divisie.

Algemeen
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en/of producten die aangeboden worden door AlfaNet bv. Afhankelijk welke diensten en/of producten afgenomen worden zijn de bijkomende voorwaarden van toepassing. Meer informatie over deze voorwaarden kunnen nagelezen worden op de websites van AlfaNet bv: www.alfanet.be, www.alfahosting.be en www.alfadesign.be.

Definities

Hosting producten die ter beschikking gesteld worden aan de opdrachtgever. Dit voor de duur van de overeenkomst die afgesloten wordt afhankelijk welk hosting product afgenomen wordt, hetzij shared hosting, shared reseller hosting, VPS hosting, dedicated hosting. Daarnaast de registratie en verlenging van domeinnamen. Door aanvaarding van de algemene voorwaarden geeft de klant toestemming aan AlfaNet bv om bij vastgestelde inbreuken de gegevens van de klant door te geven aan de bevoegde instanties.

Diensten

AlfaNet bv zal voor de duur van deze overeenkomst de diensten leveren zoals beschreven staat op de website, offerte en/of bestelbon. Diensten niet vermeld in dit contract of bijkomende diensten kunnen nooit inbegrepen zijn in de prijs vermeld in dit contract en worden dus uitgevoerd aan ons normale uurtarief (75 euro BTW exclusief) of na prijsafspraak.

Alle tarieven op onze website zijn aangeduid op jaarbasis en inclusief BTW, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. Alle diensten van AlfaNet bv zijn op basis van vooruitbetaling, tenzij specifiek tussen beide partijen een andere betalingsprocedure overeengekomen wordt, hetzij: tegoed in vooruitbetaling, factuur op voorhand, bulk facturatie. Bij vooruitbetaling worden nieuwe bestellingen als verlengingen uitgevoerd wanneer de betaling effectief op het rekeningnummer van AlfaNet bv is ontvangen en verwerkt.

Vooruitbetaalde sommen worden nooit gerestitueerd ongeacht looptijd of bedrag.

Onze diensten zijn voor dringende zaken zoals downtime van server of netwerk 24/24 bereikbaar via SMS op ons mobiele noodnummer 0032-498.520.817. We vragen klanten geen misbruik te maken van dit nummer.

Toepasselijkheid

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van AlfaNet bv van toepassing. Afwijkingen op deze overeenkomst of de algemene voorwaarden zijn enkel toegelaten indien ze uitdrukkelijk vermeld worden in een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen. Door het bestellen van domein(namen), hosting en/of te ondertekenen van een overeenkomst worden algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de hand gewezen.

De klant beschikt (wet op overeenkomsten op afstand) over een termijn van 7 kalenderdagen na bestelling waarbinnen hij de overeenkomst kan verzaken. Dit is enkel van toepassing wanneer de bestelling niet aangemaakt is of naar aanleiding van een betaling die door de klant wordt voldaan. Wanneer een klant een tegoed, factuur op voorhand of bulk facturatie heeft is annulering niet meer mogelijk.

Bij vooruitbetaling, alvorens de bestelling wordt aangemaakt en de klant wenst alsnog een annulering van de bestelling doorvoeren en dit na het overschrijden van deze 7 kalenderdagen, dient de klant de betaling van de bestelde dienst door te voeren of een vergoeding te betalen van 9,95 euro.

Aanvang, duur en beëindiging van de overeenkomst

Aanvankelijk welke diensten van hosting producten afgenomen worden zal hieronder omschreven worden:

Wanneer de bestelling is aangemaakt zal deze geldig zijn voor een minimumperiode van 1 (één) jaar. Na deze minimumperiode dient de bestelling verlengd, voor een minimumperiode van 1 (één) jaar, te worden aan de tarieven die aangeboden worden in een e-mail. De klant ontvangt 40 (veertig) dagen voor vervaldatum een e-mail om zijn bestelling te verlengen. De verlenging wordt gegarandeerd wanneer de betaling ons 7 werkdagen voor vervaldatum bereikt heeft.

In elk hosting pakket is de e-mail opslag voorzien in de hosting pakketten die AlfaNet bv aanbiedt.

Als onderdeel van sommige hosting pakketten is een domeinnaam registratie inbegrepen. Domeinnamen die inbegrepen zijn worden op onze website uitdrukkelijk vernoemd welke domeinnaam achtervoegsels (extensies) mogelijk zijn die inbegrepen geacht worden en kan een verhoogde kost met zich meebrengen. Een verhuis van een domeinnaam staat gelijk aan een registratie. AlfaNet bv zal steeds alle domeinnamen registreren op naam van de klant en dit volgens de gegevens door de klant verstrekt. De klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens en eventuele wijzigingen ervan. Wijzigingen van bepaalde gegevens op een domeinnaam kunnen extra kosten met zich meebrengen. Kosten die voortvloeien uit het verstrekken van foutieve informatie zullen doorgerekend worden aan de klant. Een reseller klant dient alsnog rekening te houden met het registreren van domeinnamen voor de eindklant en is verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens en eventuele wijzigingen ervan. Bestellingen van domeinnamen worden steeds uitgevoerd binnen de 24 uur na ontvangst en verwerking van de betaling.

Bij .nl domeinen geeft de klant aan AlfaNet bv de volmacht om in zijn naam de nodige SIDN documenten en registratieformulieren te ondertekenen (AlfaNet bv behoudt zich het recht om de klant alsnog te vragen de nodige documenten door te sturen).

De klant accepteert dat hij met de registratie van een domeinnaam zich dient te houden aan de regelgeving van de individuele domeinnaam achtervoegsels (extensies) zoals bepaald door bv. DNS.be voor .be, SIDN.nl voor .nl of ICANN.org voor .com, .net, .org, enz... domeinennamen. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid deze bepalingen op regelmatige basis te controleren.

Wanneer de klant een domeinnaam heeft besteld bij AlfaNet bv dient de klant het betalingsverzoek te volgen en/of beroep doen op de verzakingsrecht (zie artikel onder toepasselijkheid). Wanneer de klant alsnog dezelfde domeinnaam heeft geregistreerd bij een andere aanbieder is de klant nog steeds verplicht de bestelling tijdig te annuleren zoals omschreven staat onder het artikel “toepasselijkheid”. Indien dit niet het geval is wordt de klant verplicht om 10% van de gevraagde kosten te betalen. Wanneer de betaling ontvangen is en de domeinnaam alsnog geregistreerd wordt door derde of op naam van de klant, heeft de klant geen recht op een terug betaling. De klant kan opteren voor het registreren van een andere domeinnaam of 10% van de gevraagde som te betalen voor de bestelling alsnog te annuleren.

Wanneer de klant het betalingsverzoek voor verlenging voldoet en door AlfaNet bv niet uitvoerbaar is voor het verlengen van de domeinnaam, omwille van reden dat de domeinnaam verhuist is naar een andere aanbieder, heeft AlfaNet bv het recht om de betaalde gelden te houden. De klant kan in dit geval een keuze maken om de gelden te gebruiken in zijn tegoed voor later gebruik bij de volgende bestelling of verlenging, een keuze maken voor een andere domeinnaam te registreren of in onderling overeenkomst, afgesloten via e-mail, een terugstorting mits afhouden 10% van de gevraagde kosten met een minimum bedrag van 25 euro exclusief BTW.

De klant beschikt tot 7 kalenderdagen voor vervaldatum de bestelling stop te zetten. Bij deze wordt de bestelling niet verlengd. Wanneer de bestelling alsnog verlengd dient te worden en dit gebeurd na het overschrijden van de vervaldatum, kunnen er bijkomende kosten aangerekend worden. Hetzij: Quarantaine of re-activatie kosten. Deze kosten worden aan de klant meegedeeld. Quarantaine kosten zijn afhankelijk van welk type domeinnaam achtervoegsel (extensie) het betreft. De re-activatie kost bedraagt 15 euro.

Een opzegging kan uit veiligheidsoverwegingen enkel gebeuren via het klantenpaneel 'Mijn AlfaHosting (https://mijn.alfahosting.be)' of aangetekend schrijven. Bij niet tijdig opzeggen is de klant steeds een betaling verschuldigd. Een verhuis van een domeinnaam staat nooit gelijk aan een opzegging. Bijkomende kosten als gevolg van een niet tijdige betaling zijn steeds ten laste van de klant.

Bij opzegging of niet tijdig verlengen worden zowel de domeinnaam als het hosting pakket verwijderd. AlfaNet bv is in dit geval niet verantwoordelijk voor verlies van domeinnaam en/of data. AlfaNet bv kan eventueel doormiddel van een back-up de account terug plaatsen, hiervoor wordt 75 euro exclusief BTW aangerekend tezamen met de kosten voor verlenging. Indien de domeinnaam nog uit quarantaine gehaald kan worden zullen deze kosten, afhankelijk van de domeinnaam achtervoegsel (extensie) , doorgerekend worden. Wanneer de domeinnaam vrij is voor registratie kan deze alsnog gerecupereerd worden via een gewone procedure van verlenging, tenzij de domeinnaam door derde geregistreerd werd beschikt de klant over de mogelijkheid om een andere domeinnaam te registreren. AlfaNet bv is in geen enkel geval aansprakelijk voor het verlies van de domeinnaam.

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum contractperiode van twaalf (12) maanden, met als ingang de datum van oplevering van de server zoals vermeld wordt in de eerste factuur. Deze overeenkomst wordt na het verstrijken van de minimumperiode van twaalf (12) maanden stilzwijgend verlengd voor een nieuwe contractperiode van twaalf (12) maanden.

Deze overeenkomst kan uitsluitend na het verstrijken van de minimum contractperiode worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) kalendermaanden. Opzegging dient aangetekend te geschieden. Bij opzegging dienen de persoonsgegevens, klantnummer en de referentie (zie factuur) te worden vermeld. Tevens dient de opzegging voorzien te zijn van alle gegevens en de handtekening van de opdrachtgever. AlfaNet bv kan deze overeenkomst opzeggen indien één van haar eigen (toe)leveranciers de leveranties stopzet of de voorwaarden daarvan eenzijdig wijzigt en het daardoor redelijkerwijs niet van AlfaNet bv kan worden verwacht dat de diensten tegen dezelfde voorwaarden kunnen worden voortgezet.

Bij contractbreuk als gevolg van wanbetaling behoudt AlfaNet bv zich het recht om de diensten aan de klant te staken, wat de klant niet van diens betalingsverplichting voor de lopende periode van het contract ontslaat (al dan niet verhoogd met eventuele kosten zoals bepaald in de algemene voorwaarden.

Onder deze omstandigheden eindigt het contract van rechtswege op de vervaldatum van het contract. Indien de door AlfaNet bv geleverde diensten worden gebruikt voor eender welke illegale activiteiten dan wel activiteiten in strijd met deze overeenkomst of algemene voorwaarden van AlfaNet bv dan wel activiteiten die AlfaNet bv of één van zijn klanten hinderen of in gevaar brengen kan de dienst onmiddellijk worden gestaakt of (tijdelijk) worden afgesloten zonder voorafgaandewaarschuwing naar de klant toe.

Illegale activiteiten en schorsingen

De diensten van AlfaNet bv mogen enkel gebruikt worden voor legale doeleinden. Om deze redenen zullen we geen diensten verlenen aan hen die onze diensten gebruiken voor onder meer (onderstaande lijst is niet limitatief):

 1. Het hacken of het zonder toestemming toegang verschaffen (of poging tot) tot een account, computer, server, of netwerk. Ook het scannen van poorten of firewalls en 'phishing' (frauduleus achter gegevens proberen te komen) technieken zijn niet toegelaten.
 2. Het hosten of aanbieden van bestanden, software, torrents of muziek waarvoor men geen toestemming of licentie heeft.
 3. Het verzenden van spam of het in bulk verzenden van ongewenste commerciële of andere e-mails. AlfaNet bv hanteert een erg strikt beleid hieromtrent.
 4. Het schenden van intellectuele rechten, copyrights, trademarks, privacy en andere wettelijke rechten.
 5. Het hosten of aanbieden van eender welk materiaal dat bedreigend, onwettelijk, beledigend, obsceen of aanstootgevend is
 6. Het hosten of aanbieden van kinderpornografie is ten strengste verboden. Indien deze informatie ontdekt wordt zal AlfaNet bv dadelijk de bevoegde wettelijke instanties verwittigen.
 7. Het hosten of aanbieden van software of files die computervirussen of files bevatten die schade kunnen toebrengen aan computers en/of servers van anderen.

Bij overtreding zal AlfaNet bv tijdelijk of permanent uw account schorsen. Indien van toepassing krijgt de klant tijd om het nodige uit te voeren en kan hieromtrent ook aangerekend worden voor administratieveboete. Deze boete bedraagt 9,95 euro en kan maximaal oplopen tot 280 euro.

AlfaNet bv is genoodzaakt om bepaalde overtredingen aan een bevoegde instanties over te dragen. In dit geval zal ten alle tijden uw account geschorst blijven en ter beschikking gesteld worden aan deze bevoegde instanties voor verder onderzoek. Het is mogelijk bij enig gerechtelijk vervolg dat de klant aan AlfaNet bv een schadevergoeding moet betalen van 2.500 euro, aanvankelijk de uitspraak van een rechter.

Acceptabel gebruik van en toegang tot diensten

AlfaNet bv doet zijn uiterste best om u een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen. We vragen dan ook dat u onze medewerkers met het nodige respect en professionalisme behandelt. Geschillen of problemen dienen dan ook aan ons gemeld te worden zodat het mogelijk is om een gepaste oplossing te zoeken. De informatie verstrekt door AlfaNet bv aan de klant is dan ook vertrouwelijk en mag niet openbaar gemaakt worden.

Volgende inhoud is NIET toegelaten (tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van AlfaNet bv) op de shared en reseller accounts van AlfaNet bv, bij twijfel kan u steeds een medewerker van AlfaNet bv raadplegen. Deze inhoud is, zolang legaal, wel toegelaten voor klanten met een eigen dedicated server.

 1. Websites met adult (+18) of pornografische inhoud.
 2. Online game scripts zoals ondermeer criminals.
 3. Chatsoftware.
 4. Streaming audio en video.
 5. Proxy- servers of script
 6. Back-up bestanden.
 7. Opslagplaats voor documenten, afbeeldingen, foto's, video's...
 8. Verzenden van bulk e-mails.

Op shared accounts met onbeperkt dataverkeer moeten het grootste gedeelte van uw bestanden, download files, enz. ge-linkt worden vanuit een HTML of equivalente webpagina die bereikbaar is voor het publiek en uw website moet voor het grootste gedeelte bestaan uit web pagina's en afbeeldingen gebruikt op deze pagina's. Uw website mag niet in de eerste plaats ontworpen zijn voor het ter beschikking stellen van bestanden om te downloaden en het dataverkeer veroorzaakt door één of meerdere van uw downloads moet in redelijke verhouding staan tot het verbruik van de rest van uw website.

AlfaNet bv zal hier optreden bij problemen met CPU of geheugen gebruik. Alle accounts met de kwalificatie "onbeperkt dataverkeer" zullen starten met een beperking van 99 GB per maand. Als u 80% van uw bandbreedte verbruikt hebt, kan u onze technische dienst contacteren voor een verhoging ervan. Op dat ogenblik zullen we nagaan of uw account voldoet aan de voorwaarden en de bandbreedte limiet opnieuw verhogen met 99 GB.

Ongebreideld gebruik van onze diensten is niet toegelaten. Uw account mag nooit de server zo belasten dat andere klanten hinder ondervinden, de snelheid van de server beperkt of een hoge load veroorzaakt. Onze shared webhosting accounts zijn de perfecte oplossing voor het overgrote merendeel van alle websites, maar sommige sites horen soms niet thuis in een shared omgeving. AlfaNet bv heeft het recht om, indien uw website meer dan 10% van het CPU of geheugen gebruikt van de server bronnen, de nodige acties te nemen om verdere problemen met de server te vermijden.

Bij overtreding zal AlfaNet bv uw account tijdelijk of permanent schorsen. Indien van toepassing krijgt de klant tijd om het nodige uit te voeren en kan hieromtrent ook aangerekend worden voor administratieve boete. Deze boete bedraagt 9,95 euro en kan maximaal oplopen tot 280 euro.

Meerverbruik

Klanten met een hosting account waarop een beperking van dataverkeer is kunnen bij overschrijding upgraden naar een hoger pakket of een upgrade aanvragen wanneer het betreft over een VPS of Dedicated hosting.

Klanten met een shared reseller account betalen 0,60 euro exclusiesief BTW per GB meer verbruikt dataverkeer. Deze bedragen zullen gefactureerd worden van zodra het bedrag een bepaalde som bereikt heeft, dit om de administratiekosten te beperken. Men kan ook opteren het dataverkeer te verhogen vanaf de 2e maand nadat deze verhoging aangevraagd is.

Gespecialiseerde technische support voor zaken buiten onze standaard dienstverlening wordt aangerekend aan75 euro per uur (exclusief BTW).

Aansprakelijkheid

De klant is verantwoordelijk voor elk misbruik van zijn account, ook wanneer dit misbruik is gepleegd door een vriend, familielid, gast of werknemer. Daarom is het aangeraden de nodige stappen te ondernemen dat andere zich geen ongecontroleerde toegang kunnen verschaffen tot de account.

AlfaNet bv kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de werking of de onderbrekingen van de geleverde diensten, inclusief, maar niet gelimiteerd, het verlies van de inhoud en het onvermogen om een back-up van een recente kopie te bezorgen van het pakket en de e-mails.

AlfaNet bv kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van inkomsten/omzet door niet beschikbaar zijn van de website of e-mail en/of verlies van de inhoud van de account.

Alhoewel AlfaNet bv er alles aandoet om zorgvuldig met de gegevens van zijn klanten om te gaan en intern zorgt voor back-ups van alle gegevens begrijpt de klant dat door de technische aard van de dienstverlening een back-up niet gegarandeerd is. De klant blijft ultiem verantwoordelijk voor de nodige externeback-ups van zijn gegevens.

AlfaNet bv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van klanten en/of inkomsten als gevolg van de werking of de onderbrekingen van de geleverde diensten, inclusief, maar niet gelimiteerd, het verlies van de inhoud en het onvermogen om een back-up van een recente kopie te bezorgen van het pakket en de e-mails.

Een reseller is een klant die als individu, bedrijf of vereniging AlfaNet bv hosting diensten verder verkoopt of gratis verdeelt, aan derde. AlfaNet bv zal nooit klanten van resellers contacteren. Wanneer deze klanten echter AlfaNet bv contacteren zal AlfaNet bv de klant steeds doorverwijzen naar de reseller. Wanneer er een geschil bestaat tussen de reseller en de eindklant heeft AlfaNet bv het recht de reseller en/of eindklant in kwestie te helpen. In dit geval wordt er gesproken over het zoeken naar een minnelijke schikken tussen de reseller en de eindklant. Het is mogelijk dat AlfaNet bv een respectievelijke administratieve kost aanrekent aan de reseller hetzij de eindklant. Deze kosten kunnen zijn afhankelijk van het inhoudelijk geschil, naast de eventuele kosten van de diensten/producten die AlfaNet bv ter beschikking stelt.

Bij een schending van één van de regels uit onze algemene voorwaarden heeft AlfaNet bv het recht om uw account tijdelijk of definitief te schorsen of stop te zetten en dit zonder voorafgaand bericht. AlfaNet bv geeft er de voorkeur aan eerst onze klanten te adviseren bij overtredingen, foutief gedrag en elke andere vorm van correctie die nodig is, maar bij ernstige overtredingen van de algemene voorwaarden zal dit leiden tot onmiddellijke stopzetting van onze diensten aan de klant.

Elke overtreding van deze algemene voorwaarden zal resulteren in een kost betaalbaar aan AlfaNet bv van minimum 50 euro exclusief BTW. Per klacht of overtreding en/of schorsing of stopzetting en beëindiging van uw account en dit zonder voorafgaande verwittiging aan de klant en zonder terugbetaling van reeds betaalde sommen. De klant begrijpt dat deze schadevergoedingen kunnen oplopen naargelang de ernst van de klacht en dat deze niet gelimiteerd zijn, alle kosten zullen integraal of gedeeltelijk op de klant verhaald worden. AlfaNet bv is niet verantwoordelijk voor schade en/of dataverlies als gevolg van het stopzetten van de dienst bij overtredingen van de algemene voorwaarden. Betaalde sommen blijven eigendom van AlfaNet bv. AlfaNet bv behoudt, bij een overtreding, zich het recht om uw account, en ook verdere zakenrelaties met u, te beëindigen voor eender welke geschikte reden op eender welk tijdstip. Over deze beslissing is geen verdere discussie mogelijk. AlfaNet bv zal haar best doen om elk geval apart te beoordelen en dit met gezond verstand te behandelen, rekening houdend met de technische en sociale gevolgen van de situatie.